Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
Home Print this page Email this page Small font size Default font size Increase font size Users Online: 270
This article has been cited by
1Wundbehandlung bei Diabetes und diabetischem Fußulkus
U. Riedel,E. Schüßler,D. Härtel,A. Keiler,S. Nestoris,H. Stege
Der Hautarzt.2020;71(11)835
[DOI]
2Consensus on the application of negative pressure wound therapy of diabetic foot wounds
Shizhao Ji,Xiaobin Liu,Jie Huang,Junmin Bao,Zhaohong Chen,Chunmao Han,Daifeng Hao,Jingsong Hong,Dahai Hu,Yufeng Jiang,Shang Ju,Hongye Li,Zongyu Li,Guangping Liang,Yan Liu,Gaoxing Luo,Guozhong Lv,Xingwu Ran,Zhongmin Shi,Juyu Tang,Aiping Wang,Guangyi Wang,Jiangning Wang,Xin Wang,Bing Wen,Jun Wu,Hailin Xu,Maojin Xu,Xiaofei Ye,Liangxi Yuan,Yi Zhang,Shichu Xiao,Zhaofan Xia
Burns & Trauma.2021;9(11)835
[DOI]
3Negative pressure wound therapy in grade 1 and 2 diabetic foot ulcers: A randomized controlled study
Haraesh Maranna,Pawan Lal,Anurag Mishra,Lovenish Bains,Gaurish Sawant,Rahul Bhatia,Pritesh Kumar,Mohd Yasir Beg
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2021;15(1)365
[DOI]
4Postoperative negative pressure wound therapy is associated with decreased surgical site infections in all lower extremity amputations
Owen B. Gantz,Nicole D. Rynecki,Ashok Para,Michael Levidy,Kathleen S. Beebe
Journal of Orthopaedics.2020;21(1)507
[DOI]
Feedback
Subscribe


Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal